ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติทั่วไปของโรงเรียน

    ปี พ.ศ. 2527  พระครูโอภาสพัฒนาทร  เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้งในสมัยนั้น  ร่วมกับประชาชนตำบลคลีกลิ้งได้ดำเนินการขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลคลีกลิ้ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

     ปี  พ.ศ.2528  ได้เปิดสาขาของโรงเรียนราษีไศล  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2 ห้องเรียน  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวทำการเรียนการสอน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   บ้านคลีกลิ้ง  ตำบลคลีกลิ้ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  มีนายสุพิศ   ไพฑูรย์เป็นผู้ดูแลสาขา   วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน  มัธยมประจำตำบล ชื่อว่า  "โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร"  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  2  ห้องเรียน  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสิทธิศักดิ์  มานะศรีสุริยันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  ปี  พ.ศ.2530    โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการขยายโอกาศทางการศึกษา (คอมต.สส)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา  รุ่นที่ 1

    ปี พ.ศ.2537  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)

    ปี  พ.ศ.2538  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ปี  พ.ศ.2540  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

    ปัจจุบันโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  เปิดทำการเรียนการสอนระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   มีนักเรียน  จำนวน  202  คน  ช่างไม้ชั้น 4  จำนวน  4  คน   คณะครู จำนวน  20    คน   ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ        นายชูพงศ์  บรรทะโก