ปรัชญา / คำขวัญโรงเรียน
ปรัชญา / คำขวัญของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

       "  นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  "


คำขวัญของโรงเรียน

       "  บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาชีวิต  "