วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

      ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม   โดนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ


พันธกิจ  (Mission)

       1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
         2. พัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมนำความรู้
         3. ส่งเสริมให้ครูให้มีความรู้  มีประสิทธิภาพ  เป็นครูมืออาชีพ
         4. พัฒนาสถานศึกษา และระบบบริหารให้มีคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
         5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
         6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

เป้าประสงค์  (Objective)

    1.   ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.   ผู้เรียนร้อยละ 98 มีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.   ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
4.   ผู้เรียนร้อยละ  91 มีทักษะการทำงาน ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.   ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี  
6.   สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยชุมชนส่วนร่วม
7.   โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน