คณะผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายกานต์ เวียงเหล็ก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร