ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร (อ่าน 181) 23 ก.พ. 66
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 1349) 29 มิ.ย. 60
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1284) 28 มิ.ย. 60
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1417) 06 ก.ค. 59
โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทรจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 1534) 09 ธ.ค. 58
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.1 และม.4 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ วัด (อ่าน 1422) 27 พ.ค. 58
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรจัดสอบปลายภาค วันที่ 2-4 มีนาคม 2558 (อ่าน 1464) 24 ก.พ. 58