กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมะยุรี ศรีนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย