กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี เวียงเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิสมัย ทองอาบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิรพร แสวงผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชรินทร์ ขันติวงศ์
ครูชำนาญการ