กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพิศ บุตรดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธวัชชัย โคตรพันธ์
ครู คศ.1

นายติณณภพ พรมดี
ครูผู้ช่วย