กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกุลนาถ ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย
ครูผู้ช่วย