กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกุลนาถ ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธวัลรัตน์ พิศมัย
ครูผู้ช่วย