กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาญชัย บุญยางกูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยะพงษ์ อ่อนหวาน
ครูชำนาญการ