กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมัคร มนตรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ