กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมพร จันทพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีรัตน์ เดชรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน์
ครูชำนาญการ