กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมพร จันทพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรัตน์ เดชรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน์
ครูชำนาญการ